top of page

ISO 45001 -Arbetsmiljö

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete minskar risker för fysisk och psykisk ohälsa för anställda. En god arbetsmiljö kan dessutom bidra till en ökad god hälsa hos personalen som i sin tur ökar företagets effektivitet och konkurrenskraft. Ett systematisk arbetsmiljöarbete inkluderar arbetsmiljöpolicy, riskbedömning och mål med handlingsplan.

Arbetsmiljöarbetet kan utgå ifrån ISO 45001, FR2000 eller AFS 2001:1. Det kan även innefatta systematiskt brandskyddsarbete. Vi kan hjälpa till med lösningar för riskbedömningar, mätning av medarbetarnöjdhet, upprätta lagförteckningar, utbildningar, skyddsronder m.m.

bottom of page